มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งานคลังหนังสือส่ง ของปี 2565

    0001 ขอทราบแนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล     0002 ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตามภารกิจ(คณะศิลปศาสตร์)     0003 ขอส่งรายงานงบทดลองเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565     0004แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ นักศึกษา 2 ราย     0005 แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ราย นายธีระพงษ์ ผ่องศรี     0006 แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ราย นางสาวชลธิชา ชูสุวรรณ     0007 แจ้งกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง พนง.ตามภารกิจและส่งเอกสารการรายงานตัวของผู้ผ่ายการสอบคัดเลือก (สนง.เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ)     0008 ค่าตอบแทน ประจำปี 2564     0009 แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ราย นางสาวโสมอุษา พลนิกร     0012 ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ     0013 ขอเบิกค่าน้ำประปา เดือน ธันวาคม 2564     0014 ขอเบิกค่าโทรศัพท์ dtac เดือน ธันวาคม 2564     0016 ขออนุมัติดำเนินการสรรหาบุคลากรประเภทพนักงานตามภารกิจ     0015ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ     0017ขอส่งแบบบัญชีผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์     0018 ส่งแบบบัญชีผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร     0019แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ มัญชรัตน์     0020ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจTOR สำนักงานเขตพื้นที่     0021ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจTOR คณะศิลปศาสตร์     0022แจ้งให้มาทำสัญญา     0033ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกซ้อมย่อย     0040 ขอเปิดชมรมรีราซ     0050 ขอส่งแบบหนังสือลาออก นาย ณัฐวุฒิ     0049 ขออนุมัติรายการตั้งเบิกอาจารย์ชาวต่างชาติ     0048 ขออนุมัติตั้งเบิกเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว     0052 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อวัสดุ     0051 ขออนุมัติคืนสภาพการเป็น นศ     0054 ขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า     0055 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019     0076 ขอส่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำนินการตรวจ ATK     0107 ขอส่งสัญญาจ้างพร้อมหลักฐานการรายงานตัวเป็นพนักงานตามภารกิจ 3 ราย     0108 ขอทำบัตรประจำตัวหนักงานในสถาบัน     0115 ขอทำบัตรพนักงานในสถาบัน อ.วาริท     0114 ขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน อ.สัญญา     0113 รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2564     0129 ขอส่งคำร้องไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     0128 ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     0117 ขอส่งคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร